รหัสล่องเรือ
     
ชื่อเรือ
     
ออกจากฝั่ง
     
ขึ้นฝั่ง
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     19 พ.ย. 60 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ D ชั้น 4 ทางเข้าประตู 2 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ    คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – หอไข่มุก – หาดไว่ทาน – วัดหลงหัว - ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ - เช็คอินท์เรือสำราญ Norwegian Joy
01:10 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG662
06:25 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก” เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล  มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลกตามมาด้วยสิงคโปร์  และร็อตเตอร์ดัมเซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นแค่หมู่บ้านชาวประมง  แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในจีน
เช้า
นำท่านชม พร้อมถ่ายรูปคู่กับ หอไข่มุก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ มีความสูง  468 เมตร เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชีย ที่สุดในเอเชีย และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ CN Tower ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา และ Ostankino Tower ในเมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ซึ่งนับว่าเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับสองของเซียงไฮ้ รองจากตึก Jinmao Tower ปัจจุบัน หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้ แห่งนี้ นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของ เมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้
นำท่านเข้าชม วัดหลงหัว วัดเก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสามก๊ก หรือประมาณ 1,000 ปีก่อน โดยซุนกวน  ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อทำบุญ ภายในวัดมีเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา ประดิษฐานในกราบสักการะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ได้เวลาอันสมควนนำทุกท่าน สู่ ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ เพื่อทำการเช็คอินท์ขึ้นเรือสำราญ NORWEGIAN JOY ท่านสามารถเช็คอินท์ได้ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. (ผู้โดยสารทุกท่านจำเป็นต้องร่วมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน)
16:00 น.
เรือออกเดินทางจากท่าเรือเรือเซี่ยงไฮ้  มุ่งหน้าสู่น่านน้ำสากล  
บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ  
จากนั้นอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ชมการแสดงสุดอลังการ หรือ นั่งฟังเพลงจิบเครื่องดื่มเย็นๆ หรือ สนุกสนานกับการเต้นรำ พร้อมทั้งเลือกช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆ

วันที่สาม
น่านน้ำสากล อิสระพักผ่อน หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆ  บนเรือสำราญ Norwegian Star
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือ  
จากนั้นเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
ให้ทุกท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และ อื่น ๆ อีกมากมายที่เราขอแนะนำให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว์ ที่สุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ สำหรับท่านที่ต้องการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์กำลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ำคืน สำหรับนักท่องราตรี ก็มีผับ และ เลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง(ดูรายละเอียดได้จาก Free Style Daily)
ส่งทุกท่านเข้านอน ฝันดี ราตรีสวัส หรือ ท่านไหน ยังไม่จุใจกับบรรยากาศ เราขอเชิญให้คุณมาลองมองท้องฟ้าในยามค่ำคืน ที่แสงดาว พร้อมหยอกเย้า และ ทักทายคุณ ก่อนส่งคุณเข้าห้องพัก ในแบบที่คุณเลือก ให้ทุกท่าน พักผ่อน ตามอัธยาศัย หรือ จะ เดินรับลม ชมท้องฟ้า สัมผัส ดวงดาวที่ รายล้อมบนดาดฟ้าเรือ
บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็น และมื้อดึก ณ ห้องอาหารบนเรือที่ท่านสามารถเลือกได้ถึง 3 ห้อง 3 สไตล์

วันที่สี่
เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น หรืออิสระพักผ่อน เลือกทำกิจกรรมต่างๆ  บนเรือสำราญ Norwegian Star
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือ
จากนั้นเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
08:00 น.
เรือสำราญ NORWEGIAN JOY เข้าเทียบท่าเมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง ที่ทางเรือมีบริการค่ะ*** นครฮิโรชิมา คือเมืองเอกของจังหวัดฮิโระชิมะ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูโงะกุทางตะวันตกของเกาะฮนชู นครฮิโรชิมาเป็นเมืองขึ้นชื่อระดับโลกในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมรดกโลก 2 แห่งด้วยกัน เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์มากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่เรือสำราญ NORWEGIAN JOY  คัดสรรไว้ให้เลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองฮิโรชิมาด้วยตนเอง
***ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่เมืองนครฮิโรชิมา ได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ*** หรือ อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวฮิโรชิมา ด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
บ่าย
อิสระพักผ่อน หรือท่องเที่ยวที่เมืองฮิโรชิมา ตามอัธยาศัย หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ
(สำหรับท่านที่ลงเที่ยว กรุณากลับมาขึ้นเรือก่อนเวลา 14.00 น.)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ
14.30 น. เรือสำราญ NORWEGIAN JOY ออกจากท่าเมืองฮิโรชิมา

วันที่ห้า
น่านน้ำสากล อิสระพักผ่อน  หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆ  บนเรือสำราญ Norwegian Star
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือ  
จากนั้นเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
ให้ทุกท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และ อื่น ๆ อีกมากมายที่เราขอแนะนำให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว์ ที่สุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ สำหรับท่านที่ต้องการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์กำลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ำคืน สำหรับนักท่องราตรี ก็มีผับ และ เลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง(ดูรายละเอียดได้จาก Free Style Daily)
ส่งทุกท่านเข้านอน ฝันดี ราตรีสวัส หรือ ท่านไหน ยังไม่จุใจกับบรรยากาศ เราขอเชิญให้คุณมาลองมองท้องฟ้าในยามค่ำคืน ที่แสงดาว พร้อมหยอกเย้า และ ทักทายคุณ ก่อนส่งคุณเข้าห้องพัก ในแบบที่คุณเลือก ให้ทุกท่าน พักผ่อน ตามอัธยาศัย หรือ จะ เดินรับลม ชมท้องฟ้า สัมผัส ดวงดาวที่ รายล้อมบนดาดฟ้าเรือ
บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็น และมื้อดึก ณ ห้องอาหารบนเรือที่ท่านสามารถเลือกได้ถึง 3 ห้อง 3 สไตล์

วันที่หก
ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยกขาว – ร้านบัวหิมะ – ตลาดเถาเป่าเฉิง สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ
05.00 น. เรือสำราญ NORWEGIAN JOY เข้าเทียบท่าเรือเซี่ยงไฮ้หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารอาหารเช้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม วัดพระหยกขาว ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ้
นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนานพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่หลิง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญ ประจำบ้าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดเถาเป่า หรือ ตลาดเถาเป่าเฉิง เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ ของจีน เชิญช้อปปิ้งจุให้ใจกับ ตลาดเถาเป่า หรือ ตลาดเถาเป่าเฉิง มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อ ในราคาย่อมเยาว์
ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง
17.20 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG665
21.15 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ   

เรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด


     

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 097-431-7878  087-586-0909
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.

offline Close

Image

offline Close

Image