ทัวร์ล่องเรือสำราญ COSTA VICTORIA 4 DAYS 3 NIGHTS BY SQ
รหัสล่องเรือ
     AB17_SQ/WRT
ชื่อเรือ
     Costa
ออกจากฝั่ง
     ประเทศสิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     ประเทศสิงคโปร์
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     22900
ไฮไลท์ทัวร์
เส้นทาง สิงคโปร์ - มะละกา - ปีนัง - สิงคโปร์
กำหนดการ
วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2560
วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     19 พ.ย. 60 


วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – เอสพลานาส ไชน่าทาวน์ - พระเขี้ยวแก้ว – CHECK IN COSTA VICTORIA
07:00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
09:40 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ973
13:05 น.
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านซิตี้ทัวร์เมืองสิงคโปร์
บ่าย
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และตำนานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน 
จากนั้นนำท่านชม อาคาร Esplanade หรือ โรงละครรูปทรงตึกหนามทุเรียน ที่ตั้งอยูบริเวณปากอ่าวแม่น้ำสิงคโปร์ ตรงข้ามกับเจ้ารูปปั้นเมอร์ไลอ้อน ที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่ง แลนด์มาร์ค ที่หลายๆ คนไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วจะต้องถ่ายรูปคู่กลับมาด้วยเสมอ จุดประสงค์ในการสร้างโรงละคร Esplanade ขึ้นมาก็เพื่อจะให้เป็นสัญลักษณ์ของความบันเทิง ความรื่นเริง ในด้านอุตสาหกรรมการแสดงและดนตรี ต่างๆ คล้ายกับอาคาร Opera House ในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
จากนั้นนำท่านสู่ ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และให้ท่านได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ Buddha Tooth Relic Temple วัดนี้ทางสิงคโปร์ใช้ทุนทรัพย์สร้าง มหาศาล ประมาณ 99 ล้านดอลลาร์ จนได้วัดศิลปกรรมจีนสมัยราชวงศ์ถังผสมผสานกับศิลปะมันดาลา (ภาพวาดผังโลก สวรรค์ แบบมหายาน) ที่สวยงามเป็นอาคารสีแดงสด ชมความงามของวัดพระเขี้ยวแก้วและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิเพื่อความเป็นสิริมงคลที่คนสิงค์โปร์และชาวจีนนับถือเป็นอย่างมาก จากนั้นให้ ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก มากมาย หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น หมูแผ่น,เสื้อยืด,พวงกุญแจ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20:00 น. ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านสู่ท่าเรือ เพื่อทำการเช็คอินท์ขึ้นเรือสำราญ COSTA VICTORIA ท่านสามารถเช็คอินท์ได้ตั้งแต่เวลา 20.00-21.30 น. (ผู้โดยสารทุกท่านจำเป็นต้องร่วมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน)
22:00 น.
เรือออกเดินทางจากท่าเรือ  มุ่งหน้าสู่ เมืองมะละกา 
จากนั้นอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ชมการแสดงสุดอลังการ หรือ นั่งฟังเพลงจิบเครื่องดื่มเย็นๆ หรือ สนุกสนานกับการเต้นรำ พร้อมทั้งเลือกช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆ

วันที่สอง
เมืองมะละกา มาเลเซีย - ย่านดัทซ์สแควร์ – โบสถ์เซนต์พอล ช้อปปิ้งถนนยองเกอร์ – ขึ้นเรือ COSTA VICTORIA
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือ
จากนั้นเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
08:00 น.
เรือสำราญ COSTA VICTORIA เข้าเทียบท่าเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย “นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยร่องรอตะวันตก  
นำท่านชม จัตุรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเข้ายึด ครองมะละกาปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรัสดัตช์สแควร์ตั้งอยู่บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารร้านค้าตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกว่า 200 ปี มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เป็นย่านที่มีสีสดสวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐที่ปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเท้า  
จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นปอล ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ด้านไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ หลังจากที่สเปนได้เข้ามาล่าอนานิคมเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว ได้สร้างสถานที่สำคัญต่างๆไว้มากมาย นักบุญเซนต์ปอลมือขวาขาดเพราะตัดข้อมือจริงไปตรวจพิสูทจ์ที่นครวาติกันประเทศอิตาลี่จากนั้นได้สถาปณาเป็นนักบุญและได้ทำรูปปั้นนักบุญไว้ที่หน้าโบสถ์วันนึงฝนตกหนักฟ้าผ่ากิ่งไม้ลงมาหักโดนข้อมือขวาของรูปปั้น หักตามที่ได้ตัดมือไปพิสูจน์ดังกล่าว นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยแท้จริง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินยองเกอร์ สวรรค์สำหรับนักสะสมของเก่าและผู้เชี่ยวชาญการต่อรอง ราคา ที่ถนนแห่งนี้ คุณจะสามารถหาซื้องานศิลปะโบราณหรือของเก่าที่มีอายุกว่า 300 ปี รวมถึงสินค้าน่าสะสมมากมายที่มีประวัติและความเป็นมาที่แตกต่างกัน
14:30 น. นำท่านกลับขึ้นสู่เรือ COSTA VICTORIA
15:00 น.
เรือออกเดินทางจากท่าเรือมะละกา  มุ่งหน้าสู่ เมืองปีนัง
บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ
จากนั้นอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ชมการแสดงสุดอลังการ หรือ นั่งฟังเพลงจิบเครื่องดื่มเย็นๆ หรือ สนุกสนานกับการเต้นรำ พร้อมทั้งเลือกช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆ

วันที่สาม
เมืองปีนัง มาเลเซีย - วัดเก็กลกสี่ – ป้อมปืนฟอร์ต คอนวอริสจอร์จทาวน์ – ขึ้นเรือ COSTA VICTORIA
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือ
จากนั้นเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
08:00 น.
เรือสำราญ COSTA VICTORIA เข้าเทียบท่าเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เกาะเล็กๆ ทางฝั่งภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย ดินแดนแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อดีตปีนังเป็นดั่งไข่มุกแห่งเอเชีย ซึ่งกลิ่นอายแห่งความเจริญรุ่งเรืองภายในอดีตได้ส่งต่อมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน เมื่อเมืองเก่าแก่มาหล่อหลอมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักเดินทางรุ่นใหม่ที่โหยหาอดีต และอยากมีพื้นที่เล็ก ๆ เพื่อการใช้ชีวิตแบบเนิบช้าในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ปัจจุบันปีนังกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง  
นำท่านเข้าชม วัดเก็กลกสี่ หรือชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่า Temple of Supreme Bliss เป็นวัดพุทธลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในปีนัง และยังเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาอีร์อิตัม (Air Itam) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1891 มีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ หอสวดมนต์ เจดีย์ หอระฆัง และสระเต่า เที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนจะมีการประดับประดาตกแต่งวัดอย่างสวยงามด้วยโคมไฟจีนมากมาย
นำท่านชม ป้อมปราการคอร์นเวลลิส (Fort Cornwallis) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของปีนัง ซึ่งสามารถบอกเรื่องราวในอดีตของปีนังได้เป็นอย่างดี ป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงยุคปี ค.ศ. 1700 โดย Francis Light โดยมีการตั้งชื่อตามผู้สำเร็จราชการของอังกฤษประจำเมืองเบงกอล คือ ชาร์ล คอร์นเวลลิส ตัวป้อมปราการมีกำแพงสูงประมาณ 10 ฟุต มีทั้งโบสถ์ คุกขังนักโทษ คลังเก็บดินปืน ปืนใหญ่สำริด และอื่น ๆ อยู่ในบริเวณของป้อมปราการแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวได้โดยรอบ ซึ่งจะใช้เวลาแค่เพียง 10 นาทีเท่านั้น
จากนั้นนำท่านชม จอร์จทาวน์ (George Town) ไฮไลท์สำคัญของเกาะปีนัง เพราะบริเวณนี้รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามมากมายโดยมีสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมยุโรปคล้ายกับบ้านเรือนสไตล์ชิโนโปรตุกีสในจังหวัดภูเก็ต เสน่ห์ของจอร์จทาวน์ไม่ได้มีเพียงแค่อาคารบ้านเรือนสวย ๆ เหล่านี้เท่านั้น แต่ยังมีการสอดแทรกงานศิลปะสุดเจ๋งของศิลปินรุ่นใหม่ลงไปที่ผนังเก่า ๆ ทำให้บ้านเมืองแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น จิบกาแฟโบราณยามเช้า ได้ใช้ชีวิตแบบเนิบช้าที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย ทั้งนี้จอร์จทาวน์ได้รับการจดทะเบียนให้เป็น World Heritage Site โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2008
13:30 น. นำท่านกลับขึ้นสู่เรือ COSTA VICTORIA
14:00 น.
เรือออกเดินทางจากท่าเรือมะละกา  มุ่งหน้าสู่ ประเทศสิงคโปร์
บริการอาหารมื้อเที่ยงและมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ  
จากนั้นอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ชมการแสดงสุดอลังการ หรือ นั่งฟังเพลงจิบเครื่องดื่มเย็นๆ หรือ สนุกสนานกับการเต้นรำ พร้อมทั้งเลือกช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆ

วันที่สี่ สิงคโปร์ – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือ
จากนั้นเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
ให้ทุกท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และ อื่น ๆ อีกมากมายที่เราขอแนะนำให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว์ ที่สุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ สำหรับท่านที่ต้องการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์กำลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ำคืน สำหรับนักท่องราตรี ก็มีผับ และ เลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง(ดูรายละเอียดได้จาก Free Style Daily)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบนเรือ
14:00 น.
เรือสำราญเทียบท่า ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด สวรรค์ของนักช็อป ถ้าพูดกันขนาดนี้ก็คงไม่ผิด เพราะว่าใครที่มาเที่ยวที่ถนนออร์ชาร์ด ต้องนึกถึงเรื่องช็อปปิ้งมาก่อนเป็นอันดับต้นๆ จนถึงอันดับแรกเลยทีเดียว เนื่องด้วยตลอดเส้นทางเป็นระยะยาวกว่า 2.2 กิโลเมตรของถนนออร์ชาร์ดเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกสูงระฟ้า ที่มีร้านค้าแบรนด์ดังๆ จากทั่วโลกมาตั้งกันอยู่แทบจะทุกยี่ห้อที่เรารู้จัก และที่สำคัญสินค้าแบรนด์เนมรุ่นใหม่ๆ ที่เพิ่งถูกผลิตออกมาขายมักจะต้องถูกนำมาตั้งขายกันที่นี่ก่อนเป็นที่แรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั้นสองฝั่งของถนนออร์ชาร์ดยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแต่กลางๆ ไปจนถึงแพง อยู่หลายแห่ง
ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี 
18:35 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ978
20:10 น. เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจเรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด


     

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 097-431-7878  087-586-0909
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.

offline Close

Image

offline Close

Image