ทัวร์ล่องเรือสำราญ Laem Chabang - Sihanoukville - Laem Chabang
รหัสล่องเรือ
     AB20/WRT
ชื่อเรือ
     Star Cruise
ออกจากฝั่ง
     ท่าเรือแหลมฉบัง
ขึ้นฝั่ง
     ท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13500
ไฮไลท์ทัวร์
สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา(อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)- ท่าเรือแหลมฉบัง
กำหนดการ
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2560
วันที่ 3 - 5 มกราคม 2561
วันที่ 10 - 12 มกราคม 2561
วันที่ 17 - 19 มกราคม 2561
วันที่ 24 - 26 มกราคม 2561
วันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561
วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561
วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561
วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561
วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561
วันที่ 4 - 6 เมษายน 2561
วันที่ 11 - 13 เมษายน 2561
วันที่ 18 - 20 เมษายน 2561
วันที่ 25 - 27 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 60 

 
วันแรก กรุงเทพ – แหลมฉบัง
  หมายเหตุ ฟรี รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ กรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทำจอง 
09.30 น. พร้อมกัน ณ จุดลงทะเบียน มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน 
10.00 น.
นำท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมฉบัง
13.00 น.
เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน) นำทุกท่านทำการเช็คอินขึ้นเรือ SUPERSTAR GEMINI 
ข้อมูลเรือ
น้ำหนักรวม : 50,764grt
ความยาว : 230 ม. / 754.59 ฟุต
ความกว้าง : 29 เมตร / 95.14 ฟุต
จำนวนห้อง : 765 ห้อง
ความจุผู้โดยสาร: 1,530 ท่าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
18.00 น.
เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ำสากล
หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง


วันที่สอง สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือจากนั้นเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
10.00 น.
เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI เข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville)
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง ที่ทางเรือมีบริการค่ะ*** โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้รู้จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเป็นเมืองท่าสำคัญ โดยมีท่าเรือน้ำลึกระดับสากล (International Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก และเป็นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI คัดสรรไว้ให้เลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์ด้วยตนเอง
***ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่เมืองสีหนุวิลล์ได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ*** หรือ อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวสีหนุวิลล์ด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
บ่าย
อิสระพักผ่อน หรือท่องเที่ยวที่เมืองสีหนุวิลล์ ตามอัธยาศัย หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ
(สำหรับท่านที่ลงเที่ยว กรุณากลับมาขึ้นเรือก่อนเวลา 17.30 น.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ
19.00 น. เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากท่าเมืองสีหนุวิลล์

วันที่สาม ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
11.00 น.
เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI เข้าเทียบท่าแหลมฉบัง หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ สำหรับคณะท่านที่ใช้รถรับส่งไปยังกรุงเทพเดินทางกลับพร้อมคณะ โดยสวัสดิภาพ 


เรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

     

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 097-431-7878  087-586-0909
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.

offline Close

Image

offline Close

Image