การยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศไต้หวัน 
เอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่าไต้หวัน
1.แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน (หลังจากคลิกที่แบบฟอร์มวีซ่าแล้ว หน้าใหม่ จะถูกเปิดขึ้น มองหา คำว่า General Visa Applications)
2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุ การใช้งาน เหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
3.รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.หลักฐานการทำงาน
 • สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า 
 • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรอง การทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ
 • สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานะ การเป็นนักเรียนหรือ นักศึกษา
5.หลักฐานการเงิน ที่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
 • หลักฐานการเงินจาก ธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก แสดงบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
 • ในกรณีที่หลักฐานการเงิน ไม่เพียงพอ สามารถ ยื่นหลักฐาน การเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ หรือ เอกสาร 
 • การชำระภาษี ประกอบการพิจารณา
6.หลักฐาน การจองตั๋วเครื่องบิน
7.สำเนาบัตรประชาชน
8.สำเนาทะเบียนบ้าน
9.หลักฐานการจองโรงแรม (สำหรับผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว)
10.โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน
 
เอกสารเพิ่มเติม แยกตามวัตถุประสงค์ ของการเดินทาง ท่องเที่ยว 
เยี่ยมญาติหรือ จะไปพักกับญาติ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่ (ARC) หรือ บัตรพำนักถาวร (PR) ของญาติในไต้หวัน 
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงาน ทะเบียนราษฎร์ ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
 
ธุรกิจ
 • จดหมายชี้แจง รายละเอียด การไป ประกอบ ธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของ บริษัทหรือ ผู้ประกอบการ
 • จดหมายเชิญจากไต้หวัน
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ, L/C ใบเสร็จชำระค่าสินค้า ฯลฯ
 • ประชุมหรือร่วมงานนิทรรศการ
 • รายละเอียดการประชุม นิทรรศการ
 
หมายเหตุ
 • ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมหลักฐาน แสดง ความเกี่ยวข้อง 
 • ผู้ยื่นขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทำงาน
 
ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตไต้หวันประจำประเทศไทย
ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนน สาทรตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 670 0200-1 โทรสาร 02 670 0220
อีเมล์ tecovisa(at)i-net.com เว็บไซต์ www.roc-taiwan.org/th
 
เวลาทำการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด) 09.00 - 11.30 น. (รับยื่นวีซ่า) 13.30 - 15.00 น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.